Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

az 1primus Ásványvíz Kft. által a webshopon keresztüli vásárlások céljából, továbbá a termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó marketing célú elektronikus megkeresések, hírlevelek és
üzleti ajánlatok küldése céljából végzett adatkezelésekhez

I. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ADATAI

az 1primus Ásványvíz Kft. (továbbiakban: Társaság)

Székhely: 1089 Budapest, Orczy út 29.

Postacím: 1223 Budapest, Simándy József utca 4.

Telefon: 06-30/4362157

Központi emailcím: water@1primus.com

Adatvédelemért felelős személy neve: Csiki Katalin Közvetlen elérhetőségei: csiki.katalin@1primus.com telefonszám: +36-20 515 8888

II. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

 1. 1. Marketing célú elektronikus megkeresésekkel, hírlevél, üzleti ajánlatok küldésével
  kapcsolatos adatkezelés (közvetlenül az érintett személytől gyűjtve)
Személyes adatok köreJogalapjaCéljaSzemélyes adatok forrása
Név, emailcímAz érintett hozzájárulása href=”#_ftn1″ [1],               amelyet jelenAdatkezelési Tájékoztató alapján ad megHírlevelek, üzleti ajánlatok és egyéb marketing célú megkeresések elektronikus úton történő küldése a Társaság szolgáltatásairól, termékeiről, eseményeiről és egyéb hírekrőlAz érintett maga adja meg
 
 1. 2. Marketing célú elektronikus megkeresésekkel, hírlevél, üzleti ajánlatok küldésével

kapcsolatos adatkezelés

Személyes adatok köreJogalapjaCéljaSzemélyes adatok forrása
Név, emailcímTársaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez (közvetlen üzletszerzés, termékeinek és szolgáltatásainak hirdetése) kapcsolódó jogos érdek href=”#_ftn2″ [2]Hírlevelek, üzleti ajánlatok és egyéb marketing célú megkeresések elektronikus úton történő küldése a Társaság szolgáltatásairól, termékeiről, eseményeiről és egyéb hírekrőlCégek honlapjain elérhető személyes adatokat, amelyek közvetlenül a szolgáltatási és termékei értékesítéséhez kapcsolódó potenciális ügyfél-, vevőkörre vonatkoznak.
 

A Társaság az adatok kezelése előtt érdekmérlegelési tesztet végez a jogos érdeken történő adatkezelés fennállásának megítélésére. A Társaság biztosítja az érintett személyek elektronikus úton történő megkeresése során az érintettet megillető adatvédelmi jogokat, kiemelve ezek közül a tiltakozáshoz és a törléshez való jogot.

A II.1. és II.2. pontokban foglaltak adatok megőrzési ideje: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy az adatkezelés ellen történő tiltakozásáig.

 1. 3. Weboldalon keresztül történő regisztráció céljából végzett adatkezelés
Személyes adatok köreAdatkezelés jogalapjaCéljaMegőrzési idő
Felhasználó név, emailcím és jelszóEgyéb személyes adatok: teljes név, telefonszám, szállítási és számlázási címÉrintett (vásárló) hozzájárulása href=”#_ftn3″ [3]A vásárlás megkönnyítése, a vásárlói adatok eltárolás a jövőbeni vásárlások esetéreAz érintett hozzájárulásának visszavonásáig
 
 1. 4. A webshopon keresztüli rendelések kezelése és teljesítése céljából végzett adatkezelés
Személyes adatok köreAdatkezelés jogalapjaCéljaMegőrzési idő
Teljes név,telefonszám és emailcím,az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont),fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám, utánvétel),kiszállítással kapcsolatos adatok: kiszállítási határidő és kiszállítási cím / lakcím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó)Szerződés teljesítése href=”#_ftn4″ [4]Megrendelések kezelése és teljesítése, rendelés kiszállítása céljából (jogszabályban meghatározott célok szerint – Eker. tv. 13/A §, (3) bekezdés alapján-: szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából)A szerződések teljesítéséig, a számlázás megtörténtéig. href=”#_ftn5″ [5]
 

II.5. Számlázással kapcsolatos adatkezelés

Személyes adatok köreAdatkezelés jogalapjaCéljaMegőrzési idő
Számlázási név, cím, esetlegesen adóazonosító jel vagy adószám; valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.Jogi kötelezettség href=”#_ftn6″ [6]Számlakibocsátási kötelezettségA kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.
 
 1. június 30. napjáig az 100.000,-Ft áthárított adótartamot meghaladó, míg 2020. július 1. napjától valamennyi – számla kibocsátása esetén jogszabályi kötelezettség[7] alapján a számlázási adatok online továbbításra kerülnek a Nemzeti Adó-, és Vámhivatal részére (online adatszolgáltatási kötelezettség). A kibocsátott számlákkal kapcsolatos könyvelési, adózási feladatokat a CARNEOL 21 Bt. (1132 Budapest, Visegrádi út 57, 1. em.12., cégjegyzékszám: 01-06-748694) látja el.

II.6. Ügyintézéssel, panasszal kapcsolatos adatkezelés

Személyes adatok köreAdatkezelés jogalapjaCéljaMegőrzési idő
Teljes név, emailcím, telefonszám, levelezési cím, egyéb személyes üzenetJogi kötelezettség href=”#_ftn8″ [8]Észrevételre, panaszra válaszadásA válaszadást követő 5 évig (Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni)
 

[1] GDPR 6. cikk (1) a) pont

[2] GDPR 6. cikk (1) f) pont

[3] GDPR 6. cikk (1) a) pont

[4] GDPR 6. cikk (1) b) pont

[5] Eker tv. 13/A. § (7) bekezdés

[6] GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont, Áfa tv. 159§ és 169§, Számv. tv. 169. §. és Eker tv. 13/A § (2) bekezdés

[7] Áfa tv. 10. számú melléklete

[8] GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont és Fogytv. 17 § (7) bek.

III. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

III. 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz titoktartási kötelezettség mellett a Társaság ügyvezetője, értékesítési vezetője, marketing és rendezvényszervezési munkatársai és további olyan dolgozók férhetnek hozzá, akiknek a feladat-, és munkakörük ellátásához a hozzáférés feltétlenül szükséges.

 1. Tárhelyszolgáltató:

BlazeArts Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8., cégjegyzékszám: 03-09-109150, képviselő: Ludman Simon, email: st@forpsi.hu

Adattovábbítás célja: honlappal kapcsolatos szolgáltatások (webshop, regisztráció) biztosítása és kezelése.

 1. Webshopos rendelések teljesítéséhez kapcsolódóan: a/ Csomagküldő, futárszolgálat

24H Parcel Zrt., székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10., adószám: 25885062-2-42; Továbbításra kerülő személyes adatok: név, telefonszám, emailcím, kiszállítási cím.

b/ Online bankkártyás fizetési portál

Barion Payment Zrt., székhely: Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; cégjegyzékszám: 01-10-048552

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoz- tato/

 1. Könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozó

CARNEOL 21 Bt. (1132 Budapest, Visegrádi út 57, 1. em.12., cégjegyzékszám: 01-06-748694).

Amennyiben Adatkezelő a jövőben további adatfeldolgozót vesz igénybe, arról jelen Tájékoztató módosításával -az adatfeldolgozó igénybevételét megelőzően legalább 15 nappal – tájékoztatja az érintetteket.

Ezen kívül az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között, törvényi kötelezettség alapján továbbítja (például hatósági megkeresésre, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben, jogerős hatósági határozat alapján) vagy az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén.

III. 2. Az adatbiztonsági intézkedések

A Társaság megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek közt a jogosulatlan hozzáférés, továbbítás vagy megváltoztatás ellen. A Társaság a CRM rendszert biztosító és karbantartó társasággal az irányadó adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő adatfeldolgozási szerződést kötött.

IV. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van az I. pontban szereplő elérhetőségeken keresztül

 1. kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, ezen belül, hogy a Társaságunknál az Ön személyes adatainak kezelése folyamatban van, és ha igen, jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy
 2. mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli;
 3. továbbá, hogy Társaságunk kinek, mikor milyen célból, milyen jogalapon, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy továbbította az Ön adatait;

A Társaság az ezzel kapcsolatos tájékoztatást első alkalommal díjmentesen biztosítja az Ön számára, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat

fel.

Az érintettek jogainak és személyes adatainak védelme és az adatbiztonsági kötelezettség biztosítása érdekében a Társaság köteles meggyőződni a hozzáférési jogát érvényesíteni kívánó személy és az érintett személyazonosságának egyezőségével. Ennek alapján a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés és az azokról való másolat kiadása a kérelmező személyazonosításához kötött.

 1. az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését írásban kérni a kiegészítendő, helyesbítendő adat pontosságának hitelt érdemlő igazolásával egyidejűleg;
 2. törlését kérni a 1. és II.3. pontban foglalt adatkezelések tekintetében, azaz a hozzájárulását bármikor korlátozás és indoklás nélkül visszavonni. A visszavonás nem érinti
 3. a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást a marketing megkeresések, hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva tud megtenni, vagy a Társaság I. pontban megadott elérhetőségi adataira küldve. Ebben az esetben minden személyes adatot a Társaság a nyilvántartásából haladéktalanul töröl, amelyet az érintett részére elektronikus vagy postai úton visszaigazol.

A törléshez való jog Önt még az alábbi esetekben is megilleti:

 • a személyes adatokra álláspontja alapján már nincsen szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (lásd IV. f) pont) és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.

A törléshez való jogot azon esetekben nem tudja a Társaság biztosítani, ha az adatkezelés jogi kötelezettség céljából vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

 1. a személyes adatai zárolását kérni (adatkezelés korlátozásához való jog), amely során a Társaság a korlátozás jellegét egyértelműen jelölni és azokat az egyéb adatoktól elkülöníteni köteles, amennyiben Ön, mint érintett:
 2. vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg a Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),
 3. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 4. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 5. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).
 6. Ön jogosult a 1. és II.3. pontban foglalt adatkezelések kapcsán arra, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog).

A II.2. pontban foglalt adatkezelés tekintetében az érintettet – figyelemmel annak jogalapjára – nem illeti meg az adathordozhatósághoz való jog.

 1. A 2. pontban foglalt adatkezelés ellen Önnek joga van tiltakozni, ha álláspontja alapján a Társaság a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Társaságnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön, mint érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A II.1. pontban foglalt adatkezelésekkel kapcsolatban annak jogalapjára tekintettel az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.

Amennyiben Ön az eddigiekben részletezett jogaival élve, írásban megkeresi Társaságunkat, megkeresésére Társaságunk legfeljebb 25 napon belül válaszol az Ön által megadott elérhetőségre. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

V. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Társaság a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket, akkor

 1. Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
 2. Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye, illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso A Társaság székhelye szerint a perre a Pesti Központi Kerületi Bíróság és a FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK rendelkezik illetékességgel.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)., illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a webshop üzemeltetéséhez kapcsolódóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVNI. törvény (Grtv.), illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogytv.).

Budapest, 2020.07.22.

Shopping Cart